bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Poniedziałek, 27 Marca 2023, 11:24   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Stanowienie aktów publicznoprawnych


Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póżn. zm.) - w przypadkach określonych ww. ustawą dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej wydaje rozporządzenia mające charakter aktów prawa miejscowego.

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej wydaje rozporządzenia mające charakter aktów prawa miejscowego w następujących sprawach:

Lp. Przedmiot rozporządzenia Podstawa prawna wynikająca z ustawy Prawo wodne
1 Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni art. 120
2 Strefy ochronne ujęć wody - na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody art.58 ust. 1
3 Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych - na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza art. 60
4 Określenie wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć art. 47 ust. 3
5 Opracowanie - dla każdego z obszarów o których mowa w pkt. 4, w ciągu 2 lat od ich wyznaczenia - programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych i wprowadzenie tego programu w drodze rozporządzenia dyrektora rzgw art. 47 ust. 7
6 Wprowadzanie - w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - w celu zapobieżenia skutkom powodzi, czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych art. 88q ust. 1
7 Wprowadzanie - w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - w celu ograniczenia skutków suszy czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych art. 88t ust. 1
8 Ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich art. 15 ust. 1*
9
Wprowadzanie - o ile jest to uzasadnione potrzebą ochrony wód oraz względami bezpieczeństwa ludzi i mienia - na terenach, dla których nie określono obszarów narażonych na niebezpieczeńswo powodzi, zakazów,o ktorych mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88l ust. 1
art. 88m  
10  Wprowadzanie - dla obszarów, o których mowa w art. 61p ust. 4 - czasowego odstępstwa od podejmowania działań doraźnych służących zapobieganiu dalszego pogarszania się stanu środowiska wód morskich (o których mowa w art. 61p ust. 5, w przypadkach wskazanych w art. 61r ust. 2) art. 61u ust. 1

* - ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652).
 
Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 5) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biletynie Informacji Publicznej są również udostępniane wydane przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej akty prawa miejscowego.
Wykaz takich aktów znajduje się w zkładce Rozporządzenia dyrektora RZGW Szczecin   pod adresem: http://www.rzgw.szczecin.pl/rozporzadzenia-dyrektora-rzgw-szczecin2
 Czas wytworzenia: 2003-06-30 15:31:01
Wytworzone przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 0000-00-00 00:00:00
Udostępnione przez: Krzysztof Iwan
E-mail: krzysztof.iwan@szczecin.rzgw.gov.pl