bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Poniedziałek, 27 Marca 2023, 12:39   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska
Udostępnianie informacji o środowisku

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie. Dotyczy to organów administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także innych podmiotów, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony.

Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.; nazywanej dalej ustawą). Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie jest prawem konstytucyjnym dowolnej osoby fizycznej lub prawnej.

Udostępnieniu na zasadach powyższej ustawy podlegają informacje znajdujące się w posiadaniu organu administracji lub które są dla niego przeznaczone, wymienione w art. 9 ustawy, dotyczące m.in.:

  • stanu elementów środowiska oraz wzajemnego oddziaływania między tymi elementami,
  • emisji i zanieczyszczeń oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko,
  • środków i działań (w tym analiz gospodarczych i założeń), które mają faktycznie lub potencjalnie wpływ na poszczególne elementy środowiska lub ich ochronę oraz raportów w tym zakresie,
  • stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi w zakresie oddziaływania na nie stanu środowiska i emisji,
  • stanu obiektów kultury oraz obiektów budowlanych w zakresie oddziaływania na nie stanu środowiska i emisji.

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek; bez pisemnego wniosku udostępnia się m. in. informacje nie wymagające wyszukiwania.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w Publicznie dostępnych wykazach danych.

 

Czym jest Publicznie dostępny wykaz danych (PDWD)

 

Wiele instytucji publicznych tworzy, zmienia i publikuje dokumenty, które zawierają informacje o środowisku naturalnym i jego ochronie. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku, objętych ustawowym obowiązkiem opisywania i rejestrowania, instytucje powinny udostępniać za pomocą tzw. publicznie dostępnych wykazów danych, w skrócie PDWD. Wykaz tak stanowi zbiór kart informacyjnych, z których każda opisuje pojedynczy dokument , jego miejsce przechowywania oraz odniesienie do dokumentów z nim związanych.  

 

Podstawa prawna

Prowadzenie wykazów przez jednostki administracji to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Poniżej zamieściliśmy link do ustawy, z której wynika taki obowiązek. Rozporządzenie natomiast opisuje jakie informacje należy w takim wykazie publikować.

Kto powinien prowadzić wykaz?

Każda instytucja, która jest w posiadaniu lub w której powstają dokumenty objęte ustawowym obowiązkiem opisywania i rejestrowania jest zobowiązana do prowadzenia takiego wykazu. Od grudnia 2006 r. jednostki prowadzące wykaz mają obowiązek udostępniania go na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Wzory kart informacyjnych

Wzory kart określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Karty opisują m.in. takie dokumenty jak koncesje, pozwolenia czy decyzje administracyjne.

Aplikacja "Wykaz"

Ministerstwo Środowiska utrzymuje, administruje i nieodpłatnie udostępnia organom administracji (poprzez Internet) aplikację "Wykaz" do samodzielnego prowadzenia wykazu. Z narzędzia, które oferujemy korzysta już ponad 1500 urzędów. Dostęp do aplikacji jest możliwy bezpośrednio z Internetu lub za pośrednictwem Ekoportalu. Do kart jednostek prowadzących wykaz za pomocą aplikacji, można również dotrzeć poprzez przeglądarkę map "Ekomapa" (klikając w obszar danej gminy, powiatu, województwa). Wykazy dla jednostek nie korzystających z aplikacji można znaleźć jedynie na ich stronach BIP.

Aby wyszukać karty z zakresu działalności Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, kliknij:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Regionalny+Zarz%C4%85d+Gospodarki+Wodnej+w+Szczecinie
Czas wytworzenia: 2013-06-26 12:24:26
Wytworzone przez:
E-mail:
Czas udostępnienia: 2013-06-26 12:24:26
Udostępnione przez:
E-mail: