bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Poniedziałek, 27 Marca 2023, 12:26   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Kontrole 
W dniach od 13 października do 27 listopada 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 91904 z dnia 13.10.2014 r., przeprowadziła kontrolę planową w Regionalnym Zarządzie gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez państwowe jednostki budżetowe zadań dofinansowywanych z rezerwy celowej utworzonej w budżecie państwa na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Kontrolę przeprowadził Robert Lewandowski - główny specjalista kontroli państwowej.

Wystąpienie pokontrolne - zawiera załącznik nr 1.
Zawiadomienie o podjętych działaniach - zawiera załącznik nr 2.


 
W dniach od 30 września do 18 października 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy na podstawie upoważnienia nr 14-01300-Kk03464-01/14 z dnia 15.09.2014 r., przeprowadziła kontrolę planową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli była prawna ochrona pracy, w tym bhp oraz przepisy dotyczące legalności zatrudnienia.

Kontrolę przeprowadziła Maria Kopacka - Starszy Inspektor Pracy.W dniach od 22 sierpnia do 31 października 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 91865 z dnia 22.08.2014 r., przeprowadziła kontrolę planową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem Kontroli było wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżeniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry.

Kontrolę przeprowadziła Anna Dejk-Chojnacka - starszy inspektor kontroli państwowej.

Wystąpienie pokontrolne - zawiera załącznik nr 1.
Zawiadomienie o podjętych działania - zawiera załącznik nr 2W dniach od 4 do 25 października 2013 r.  Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 87856 z dnia 3.09.2013 r., przeprowadziła kontrole planową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli była ochrona gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem.

Kontrole przeprowadził Bogusław Wójcik - starszy inspektor kontroli państwowej.

Wystąpienie pokontrolne -  zawiera załącznik nr 1
Zawiadomienie o podjętych działaniach - zawiera załącznik nr 2W dniach od 13 do 28 czerwca 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie na podstawie upoważnienia  nr 85870 z dnia 10.06.2013 r., przeprowadziła kontrolę planową w Regionalnym Zarządzie Gospodrki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli było zapewnienie dotępu do jezior stanowiacych wody publiczne w powiecie polickim.

Kontrolę przeprowadził Jerzy Wasilewski - doradca ekonomiczny.

Wystąpinie pokontrolne - zawiera załącznik nr 1
Wykonanie zaleceń pokontrolnych - zawiera załącznik nr 2
Pismo NIK w toku sprawy - zawiera załącznik nr 3
Pismo RZGW Szczecin w toku sprawy - zawiera załączik nr 4
Pismo NIK w toku sprawy - zawiera załącznik nr 5
Pismo RZGW Szczecin w toku sprawy - zawiera załącznik nr 6W dniach od 12 czerwca do 14 sierpnia 2013 r. Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 85868 i nr 85869 z dnia 10.06.2013 r., przeprowadziła kontrole planową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli były warunki rozwoju żeglugi śródlądowej.

Kontrolę przeprowadzili:
1.Bogusław Wójcik - starszy inspektor kontroli państwowej
2.Jerzy Wasilewski - doradca ekonomiczny

Wystąpienie pokontrolne - zawiera załącznik nr 1
Wykonanie zaleceń pokontrolnych - zawiera załącznik nr 2W dniach od 8 do 12 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Środowiska na podstawie upoważnienia nr 6/2013 z dnia 4.04.2013 r., przeprowadziło kontrolę problemową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli były wybrane zagadniena z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ze szczególnym uwzglednieniem realizowanych inwestycji.

Kontrole przeprowadzili:
1. Jerzy Chabros - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego
2.Jan Zagajewski - Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Wystąpienie pokontrolne - zawiera załacznik nr 1W dniach od 16 do 18 stycznia 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej na podstawie upoważnienia nr 12/NF/2013 z dnia 14.01.2013 r., przeprowadził kontrolę przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków NFOŚiGW w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli było przedsięwzięcie pn. "Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez RZGW Szczecin" - zadanie państwowej jednostki budżetowej finansowane na podstawie umowy nr 520/2011/Wn-16/NZ-UR-LZ/D

Kontrolę przeprowadził pan Andrzej Baniak - Doradca z Departamentu Kontroli Przedsięwzięć

Informację pokontrolną - zawiera załącznik nr 1
Zalecenia pokontrolne - zawiera załącznik nr 2
Wykonanie zaleceń pokontrolnych - zawiera załącznik nr 3  W dniach od 5 do 7 grudnia 2012 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie upoważnienia nr 1/BAP so/2012 z dnia 26.11.2012 r., przeprowadził kontrolę problemową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań obronnych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Kontrolę przeprowadzł : Ryszard Jędraszka - Główny Specjalista ds. obronnych KZGW

Protokół pokontrolny  - zawiera załącznik nr 1W dniach 16 do 18 lipca 2012 r. oraz od 1 do 3 sierpnia 2012 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie upoważnienia nr 9/DINna/094/10/2012 z dnia 9.07.2012 r., przeprowadził kontrolę sprawdzającą w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli było: udostępnianie danych z katastru wodnego, funkcjonowanie kontroli gospodarowania wodami oraz funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1. Andrzej Stroiński - Główny specjalista w Departamencie  Inwestycji i Nadzoru;
2.Katarzyna Żurkowska - Naczelnik Wydziału w Departamencie Inwestycji i Nadzoru;
3.Maciej Kowalczyk - Główny specjalista w Departamencie Inwestycji i Nadzoru;
4.Piotr Piórkowski - Specjalista w Departamencie Planowania i Zasobów Wodnych;
5. Piotr Adamczyk - Specjalista w Departamencie Planowania i Zasobów Wodnych.

Wystąpienie pokontrolne - zawiera załącznik nr 1
Wykonanie zaleceń pokontrolnych - zawiera załącznik nr 2W dniach od 16 do 18 lipca 2012 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie upoważnienia nr 8/DINna/094/1/2012 z dnia 09.07.2012r., przeprowadził kontrolę doraźną w trybie zwykłym w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli było zbadanie realizacji zadania „Ubezpieczenie prawego (wschodniego) brzegu rz.Odry Zachodniej w km 0,0 - 29,5”.
Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1.Anna Jastrzębska - Naczelnik Wydziału w Departamencie Inwestycji i Nadzoru;
2.Piotr Zimmermann - Radca Prezesa w Departamencie Inwestycji i Nadzoru.

Wystąpienie pokontrolne - zawiera załącznik nr 1
Wykonanie zaleceń pokontrolnych - zawiera załącznik nr 2.W dniach od 3 do 6 lipca 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie upoważnienia nr 64/NF/2012 z dnia 02.07.2012 r., przeprowadził kontrolę przesięwzięcia dofinansowywanego ze środków NFOŚiGW w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli była kontrola realizacji umowy nr 520/2011/Wn-16/NZ-UR-LZ/D o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej pn. „Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez RZGW Szczecin".

Kontrolę przeprowadził pan Piotr Szeloch - Doradca z Departamentu Kontroli Przedsięwzięć.

Informację pokontrolną - zawiera załącznik nr 1.W dniach od 29 maja do 13 czerwca 2012r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie upoważnienia nr 5/DINna/094/12/2012 z dnia 28.05.2012r ., przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli było zbadanie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z rezerwy celowej, o której mowa w art. 410c ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazywanymi na podstawie umowy o realizację zadania „Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie" a także prawidłowości stosowania w tym przypadku przepisów o zamówieniach publicznych.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1.Małgorzata Kalinowska - Dyrektor Biura Budżetu i Finansów;
2.Marcin Walczak - Radca Prezesa w Biurze Budżetu i Finansów;
3.Ryszard Wojciechowski - Główny Specjalista w Biurze Administracyjno - Prawnym.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli - zawiera załącznik nr 1
Realizację zaleceń wynikających z ustaleń kontroli doraźnej - zawiera załącznik nr 2.


 
W dniach od 28 września do 28 października Najwyższa Izba kontroli - delegatura w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 077022 z dnia 27.09.2011 r. i upoważnienia nr 077014 z dnia 17.10.2011 r., przeprowadziła kontrolę w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli było wykonanie przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2008-2011 (I półrocze) wybranych obowiązków ustawowych dotyczących zarządzania zasobami wodnymi, w tym zapobiegania powodziom.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1.Bogumiła Mędrzak – specjalista kontroli państwowej
2.Małgorzata Chabiniak – starszy inspektor kontroli państwowej

Protokół z przeprowadzonej kontroli – zawiera załącznik nr 1
Wystąpienie pokontrolne – zawiera załącznik nr 2
Wykonanie zaleceń pokontrolnych – zawiera załącznik nr 3.


 
W dniach od 18 do 20 maja 2011 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie upoważnienia nr 3/DINna/094/7/2011 z dnia 10.05.2011 r., przeprowadził kontrolę problemową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2010 r.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1. Katarzyna Żurkowska – Naczelnik Wydziału w Departamencie Inwestycji i Nadzoru,
2. Maciej Kowalczyk – Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji i Nadzoru.


Protokół z przeprowadzonej kontroli – zawiera załącznik nr 1
Wystąpienie pokontrolne – zawiera zawiera załącznik nr 2
Wykonanie zaleceń pokontrolnych – zawiera załącznik nr 3


 
W dniach od 31 stycznia do 17 marca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli – delegatura w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 074007 z dnia 28.01.2011 r. i upoważnienia nr 074023 z dnia 10.02.2011 r., przeprowadziła kontrolę w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli była realizacja przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry w oparciu o „Program dla Odry – 2006” w latach 2007 – 2010.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1.Karol Kośnik – starszy inspektor kontroli państwowej
2.Mirosław Kaczanowski – główny specjalista kontroli państwowej

Protokół z przeprowadzonej kontroli – zawiera załącznik nr 1
Wystąpienie pokontrolne – zawiera załącznik nr 2
Wykonanie zaleceń pokontrolnych – zawiera załącznik nr 3


W dniach 11 i 12 maja 2010 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie na podstawie upoważnienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Nr 28/2009 z dnia 9 marca 2009 r., przeprowadził kontrolę w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 
Zakres przedmiotowy obejmował kontrolę urządzeń radiowych nadawczych i nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacji morskiej pod względem przestrzegania przepisów, decyzji, postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami oraz spełnienia wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej w Szczecinie, Widuchowej i Gozdowicach.
 
Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1.Janusz Rzepka – specjalista, nr legitymacji służbowej 480
2.Andrzej Wąsik – inspektor, nr legitymacji służbowej 482
 
Protokół kontroli bezpośredniej – Szczecin – zawiera załącznik nr 1
Protokół kontroli bezpośredniej – Widuchowa – zawiera załącznik nr 2
Protokół kontroli bezpośredniej – Gozdowice – zawiera załącznik nr 3
 

 
W dniach od 15 do 31 marca 2010 r. zespół Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadził kontrolę problemową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na podstawie upoważnienia Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Nr 1/DINna/094/3/2010 z dnia 8 marca 2010 r
 
Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:
1.funkcjonowanie Ośrodka Koordynacyjno-Informatycznego Ochrony Przeciwpowodziowej w strukturach RZGW w Szczecinie,
2. gospodarka finansowa.
 
Kontrolą objęty był okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r.
 
Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1. Andrzej Stroiński   – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Marta Bytkowska   – członek zespołu,
3. Aleksandra Selega   – członek zespołu,
4. Małgorzata Kalinowska  – członek zespołu,
5. Marcin Walczak   – członek zespołu.
 
Protokół z przeprowadzonej kontroli – zawiera załącznik nr 1
Wystąpienie pokontrolne – zawiera załącznik nr 2
Wykonanie zaleceń pokontrolnych – zawiera załącznik nr 3
 

 
 W dniach 13 – 14 stycznia 2010 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na podstawie zmienionego upoważnienia nr 7/DINna/094/9/2009 z dnia 7 stycznia 2010 r. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, została przeprowadzona kontrola problemowa.

Przedmiotem kontroli było „Funkcjonowanie kontroli gospodarowania wodami w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. Kontrolą objęty był okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2010 r.

Zakres kontroli obejmował:
- analizę procedur,
- analizę prowadzonych postępowań kontrolnych,
- analizę realizacji planów kontroli gospodarowania wodami.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1.Maciej Kowalczyk – kierownik zespołu kontrolującego
2.Katarzyna Żurkowska – członek zespołu.

Protokół z kontroli – zawiera załącznik nr 1
Wystąpienie pokontrolne – zawiera załącznik nr 2
Wykonanie zaleceń pokontrolnych – zawiera załącznik nr 3


W dniu 16 listopada 2009 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1/2009, została przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Szczecinie kontrola w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego.

Kontrolę przeprowadził pan Andrzej Jabłoński – kierownik Oddziału Kształtowania Narastającego Zasobu Archiwalnego Archiwum Państwowego w Szczecinie w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej pani Anny Zamojskiej – specjalisty w Zespole ds. Administracyjno-Gospodarczych.

Protokół z przeprowadzonej kontroli – zawiera załącznik nr 1
Zalecenia pokontrolne – zawiera załącznik nr 2
Wykonanie zaleceń pokontrolnych – zawiera załącznik nr 3


 
W dniach 26 – 28.08.2008 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie została przeprowadzona kontrola problemowa z realizacji zadań obronnych, na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151), "Wytycznych do działania i szkolenia obronnego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na 2008 r." (KZGW-SO-077/981/08/RJ) oraz „Planu kontroli realizacji zadań obronnych w 2008 r.
 
Zakres kontroli obejmował:
1.  Dokumentację i funkcjonowanie Stałych Dyżurów.
2. Realizację planowania operacyjnego, w tym poprawność przydzielania zadań operacyjnych opracowania kart realizacji zadań operacyjnych oraz procedury uruchamiania realizacji zadań operacyjnych.
3. Realizację zamierzeń dotyczących przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego pk. "Szczecin 2008".
 
Kontrolę przeprowadził:
Ryszard Jędraszka – główny specjalista ds. obronnych KZGW Warszawa
 
Protokół z przeprowadzonej kontroli - zawiera załącznik nr 1 
 

 
W dniach: 26.06.2008 r., 14-23.07.2008 r., 19.09 - 31.10.2008 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie została przeprowadzona kontrola podatkowa, na podstawie postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego nr UKS3291/W2B/0034/08/1/002 z dnia 25.06.2008 r. oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Nr UKS3291/W2B/0034/08/2/004 z dnia 25.06.2008 r. wydanych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie.
 
Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynikających z „Programu dla Odry – 2006” w latach 2006 – 2007.
 
Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1. Andrzej Czekierda – inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji 00778
2. Dorota Boruch – starszy referendarz, nr legitymacji 03454
3. Radosław Pawłowski – starszy referendarz, nr legitymacji 08126
 
Protokół z przeprowadzonej kontroli - zawiera załącznik nr 1
Zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli - zawiera załącznik nr 2
Odpowiedź na zastrzeżenia i wyjaśnienia - zawiera załącznik nr 3
Wynik kontroli - zawiera załącznik nr 4
  

W dniach od 24 czerwca do 8 sierpnia 2008 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie została przeprowadzona kontrola problemowa na podstawie upoważnienia Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nr 5/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r.
 
Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:
1. zamówienia publiczne (okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 maja 2008 r.)
2. kontrola dostępności danych (okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 maja 2008 r.)
3. prowadzenie akt osobowych pracowników (okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 maja 2008r.)
 
Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:
1. Andrzej Stroiński - koordynator zespołu kontrolującego,
2. Monika Przyborowska – członek zespołu,
3. Emilia Gromek – członek zespołu,
4. Magdalena Witkowska-Krzymowska – członek zespołu,
5. Tomasz Sańczyk – członek zespołu
 
Protokół z przeprowadzonej kontroli zawiera załącznik nr 1 Protokół z kontroli
  

 
W okresie od grudnia 2007 r. do marca 2008 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie kontrolę w zakresie wykonania budżetu państwa w 2007 r., w części 41 – Środowisko i w części 22 – Gospodarka Wodna.
Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy z Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Najwyższej Izby Kontroli:
  1. Przemysław Wojciechowski, główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia nr 059706 z dnia 12 grudnia 2007 r., w okresie od dnia 17 grudnia 2007 r. do 31 marca 2008 r., z przerwą w dniach 24,27-28,31 grudnia 2007 r.; 2-4,11 stycznia,
  2. Jerzy Krymski, specjalista kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia nr 059705 z dnia 12 grudnia 2007 r., w okresie od dnia 17 grudnia 2007 r. do 31 marca 2008 r., z przerwą w dniach 24,27-28,31 grudnia 2007 r.; 2-4,11 stycznia, 1 i 8 lutego oraz 3 marca 2008 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli zawiera załącznik nr 1  Protokół z kontroli

Wystąpienie pokontrolne zawiera załącznik nr 2  NIK-wystąpienie pokontrolne

Informację pokontrolną RZGW w Szczecinie zawiera załącznik nr 3 Informacja pokontrolna rzgw.
Czas wytworzenia: 2008-06-17 10:08:52
Wytworzone przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 2008-06-17 10:08:52
Udostępnione przez: Krzysztof Iwan
E-mail: krzysztof.iwan@szczecin.rzgw.gov.pl