bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Poniedziałek, 27 Marca 2023, 12:41   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Status prawny


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (T. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) - jest organem administracji rządowej niezespolonej właściwym w sprawach gospodarowania wodami, podlegającym Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest państwową jednostką budżetową utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami.
Regionalny Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126 poz. 878, oraz z 2010 r. Nr 130 poz. 874) oraz statutu nadanego Zarządzeniem nr 36 Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie (Dz. Urz. MŚ z 2013 r. poz. 46).
Regionalny Zarząd zapewnia obsługę Dyrektora regionalnego zarządu, który jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym w zakresie określonym w ww. ustawie.
Czas wytworzenia: 2007-02-23 10:00:01
Wytworzone przez: Ewa Wołk
E-mail: ewa.wolk@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 2012-02-23 11:00:05
Udostępnione przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov.pl